Persondatapolicy

Eye Clinic Scandinavia AB – PERSONDATAPOLICY

För Eye Clinic Scandinavia AB är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Eye Clinic Scandinavia AB följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Eye Clinic Scandinavia AB persondatapolicy avser att informera dig om vilken slags information som Eye Clinic Scandinavia AB samlar in och hur informationen används.

Denna persondatapolicy beskriver hur Eye Clinic Scandinavia AB , org.nr 5568 88-9728 med  adress Flanaden 5 C  331 30 Värnamo, behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta enligt GDPR.

1. INSAMLING AV UPPGIFTER OM DIG

Eye Clinic Scandinavia AB samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

 • Du bokar tid för en synundersökning online.
 • Du skickar ett meddelande till Eye Clinic Scandinavia AB och blir registrerad som kund i syfte att genomgå ögonundersökning och/eller köpa en behandling/operation.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller övrig marknadsföring, t.ex. genom deltagande i tävlingar eller kampanjer, inklusive via sociala medier som Facebook eller Instagram.
 • Eye Clinic Scandinavia AB samkör och utökar uppgifterna om dig via Eye Clinic Värnamo AB:s interna system, Eye Clinic Scandinavia AB:s  webbplats och/eller sociala medier, som Facebook eller Instagram.

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer).
 • Hälsouppgifter (uppgifter om din syn, t.ex. uppgifter om styrka på de valda produkterna).
 • Betalningsuppgifter i samband med ditt köp.
 • Din köphistorik
 • Inloggningsuppgifter på webbplatsen.
 • Uppgifter om din profil på webbplatsen, däribland personnummer, kreditkorts- och betalningsuppgifter, bokning av ögonundersökning/behandling, svar på frågeformulär m.m.
 • Meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation mellan dig och Eye Clinic Scandinavia AB.
 • Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Du kan läsa mer om Eye Clinic Scandinavia AB behandling av personlig information i samband med dina aktiviteter för webbplatsen i vår policy för cookies. www.eyeclinicscandinavia.se

2. SYFTEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Eye Clinic Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster till dig.
 • Administration av kundrelationen.
 • För att kunna ge en bättre service.
 • Förbättring av Eye Clinic Scandinavia AB produkter och tjänster.
 • Statistik och analys.
 • I samband med interna affärsprocesser, bl.a. bekräftelse av identitet och förebyggande av bedrägeri.
 • Marknadsföring, bl.a. sändande av nyhetsbrev och riktade marknadsföringsinsatser.
 • Övrig kommunikation med dig.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

 • För att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att följa ett rättslig åtagande.
 • För att utföra en uppgift i samhällets intresse.
 • Mot bakgrund av ditt tidigare och uttryckliga samtycke, vilket ofta kommer att vara fallet i förhållande till behandlingen av dina hälsouppgifter och för användningen av dina uppgifter för marknadsföring.
 • Om de rör berättigade intressen och dessa väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sådana legitima intressen kan vara förbättrande av vår service, våra produkter eller tjänster, statistik och analys eller att svara på dina meddelanden.

Hälsouppgifter betraktas som känsliga uppgifter och Eye Clinic Scandinavia AB begränsar behandlingen av denna kategori av uppgifter så att behandling endast sker när det är nödvändigt i förhållande till syftet. Dina hälsouppgifter kan bland annat behandlas, om:

Du tidigare har givit ett uttryckligt samtycke till detta.

 • Behandlingen är nödvändig för att Eye Clinic Scandinavia AB ska kunna följa tillämpliga skyldigheter på hälsoområdet.
 • För att skydda dina vitala intressen i fall du inte kan ge ditt samtycke.
 • Uppgifterna är uppenbart offentliggjorda av dig.
 • Eye Clinic Scandinavia AB ska fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt krav.

4. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Eye Clinic Scandinavia AB har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för Eye Clinic Scandinavia AB räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt Eye Clinic Scandinavia AB skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå Eye Clinic Scandinavia AB.

I den omfattning som Eye Clinic Scandinavia AB lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till följande mottagare:

 • Samarbetspartners, t.ex. Eye Clinic Värnamo AB, Boka Doktorn och försäkringsbolag.
 • Region Jönköping Vårdval ögon.

5. TIDSPERIOD FÖR FÖRVARING AV DINA UPPGIFTER

Eye Clinic Scandinavia AB kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Eye Clinic Scandinavia AB kan du avregistrera dig från utskick, länk för avregistrering bifogas alltid i utskicken vi gör.

6. BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER FÖR ANVÄNDNING TILL MARKNADSFÖRING

Om du aktivt samtycker via en opt-in lösning, till att motta marknadsföringsmaterial från Eye Clinic Scandinavia AB, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din historik, dina beteendedata (samlas in genom cookies på vår webbplats) eller andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av Eye Clinic Scandinavia AB:s tjänst.

7. DINA RÄTTIGHETER

Eye Clinic Scandinavia AB har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be Eye Clinic Scandinavia AB om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till Eye Clinic Scandinavia AB, levererade i ett

strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig:

 • Ifall de uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt patientdatalagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att upphöra bearbeta personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan under punkt 8. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av Eye Clinic Scandinavia AB och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: [email protected]

www.datainspektionen.se

8.DATASKYDDSOMBUD (DPO)

Eye Clinic Scandinavia AB har utsett ett dataskyddsombud, som du kan kontakta angående alla frågor om Eye Clinic Scandinavia AB s behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Leif Petersson
Tel: 010 244 18 01
E-post: [email protected]

9. Länkar

Denna policy är endast tillämplig på www.eyeclinicscandinavia.se. Vår webbplats www.eyeclinicscandinavia.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Eye Clinic Scandinavia AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. ÄNDRINGAR AV DENNA PERSONDATAPOLICY

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Eye Clinic Scandinavia AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på www.eyeclinicscandinavia.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.